Personvernprinsipper

1. Bakgrunn:

Vi hos Simpson Manufacturing Company, Inc. og tilknyttede selskaper (samlet omtalt som “Simpson”) verdsetter tilliten som våre kunder og ansatte viser.  Ved håndteringen av deres personopplysninger etterstreber vi å implementere våre kjerneverdier om rettferdighet, høy etisk standard og ærlighet.  Følgende personvernprinsipper utdyper vår fremgangsmåte ved behandling av personopplysninger, og de utformer retningslinjene og prosedyrene som utgjør vårt globale program for samordnet personvern.

2. Rekkevidde:

Disse prinsippene gjelder for alle nasjonale og internasjonale avdelinger, ansatte og datterselskaper hos Simpson Manufacturing Co., Inc.

3. Definisjoner:

Ved omtale av disse personvernprinsippene vil “personopplysninger” vise til enhver informasjon som identifiserer en person, eller som angår en person som lar seg identifisere, som f.eks. navn, e-postadresse eller annen informasjon forbundet med en bestemt person.  Personopplysninger kan gjelde enhver person, inkludert kunder, ansatte og leverandører hos Simpson.  “Behandling” viser til innhenting, bruk, kopiering, endring, overføring, offentliggjøring eller annen aktivitet utført med personopplysninger.

4. Prinsipper:

1. Innhenting og bruk

Vi forsøker kun å innhente personopplysninger som anses rimelig påkrevd for å nå legitime forretningsformål, og benytter slike personopplysninger på en måte som er i samsvar med slike formål.


2. Transparens og kunngjøring

Vi deler informasjon om vår personvernpraksis med personene vi behandler personopplysningene til, i samsvar med gjeldende lovgivning.  For eksempler har vi publisert våre retningslinjer for behandling av personopplysninger på våre nettsider, for slik å informere brukere om vår personvernpraksis, og vi kan foreta kunngjøringer om ansattes personvern til ansatte i bestemte land, for å ta hånd om lokale rettskrav.  Vi forsøker å tilby slik informasjon på en entydig og lett forståelig måte.


Denne informasjonen kan for eksempel omfatte:

hvilke typer av personopplysninger som innhentes,

hvordan personopplysninger kan bli benyttet,

hvilke tredjeparter som personopplysninger kan bli formidlet til,

overføring av personopplysninger til andre land, inkludert USA,

alle rettigheter og valgmuligheter som personen måtte ha med hensyn til sine personopplysninger; og

hvordan henvendelser og bekymringer knyttet til personvern kan formidles til oss.


3. Valg

Der hvor det passer, tilbyr vi enkeltpersoner muligheten til å velge hvordan vi behandler deres personopplysninger.  Fremfor alt tilbyr vi muligheten til å velge hvordan personopplysninger brukes eller deles for markedsføringsformål.  Avhengig av gjeldende lovgivning, personopplysningenes grad av fortrolighet og rimelige forventninger, kan valgmuligheten gis i form av et eksplisitt samtykke (må velges aktivt) eller implisitt samtykke (kan velges bort).  Vi ønsker å tilby den enkelte klare og enkle metoder for å treffe sine valg, og for å korrigere sine valg eller trekke tilbake sitt samtykke der hvor det er relevant.


4. Tilgang og korrigering

Vi gir den enkelte rimelige muligheter til å gjennomgå og korrigere personopplysninger som vi lagrer om dem, i samsvar med gjeldende lovgivning.


5. Deling

Vi kan dele personopplysninger med andre Simpson-selskaper, med tjenesteytere som utfører tjenester for oss, eller med tredjepart, når det er påkrevd eller tillates av gjeldende lovgivning.  Vi iverksetter tiltak for å sikre at personopplysninger kun formidles til tredjepart for legitime forretningsformål, og vi krever at eksterne tjenesteytere tar hånd om sikkerheten til personopplysninger som Simpson gir dem tilgang til.  Vi iverksetter også tiltak for å opptre i samsvar med gjeldende lovgivning for grenseoverskridende overføring av personopplysninger.


6. Sikkerhet

Vi sørger for administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak som er designet for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, eller mot uautorisert tilgang, offentliggjøring, endring eller ødeleggelse.  Vi krever at våre ansatte opptrer i samsvar med Simpson sine sikkerhetsregler og sikkerhetprosedyrer.

Simpson kan være forpliktet til å informere enkeltpersoner eller tilsynsmyndigheter dersom det foreligger brudd mot sikkerheten til visse personopplysninger.  Enhver ansatt som blir kjent med en mulig sikkerhetshendelse skal rapportere sin bekymring til:

Personvernsjefen hos Simpson: DataPrivacy_Simpson@strongtie.com 

~ eller~

Administrerende sikkerhetssjef: InfoSec@strongtie.com 


7. Integritet, lagring og sletting

Vi iverksetter rimelig tiltak for å påse at personopplysninger vi benytter er nøyaktige, relevante, fullstendige og oppdaterte for formålene de benyttes til.  Vi lagrer og sletter personopplysninger i samsvar med den gjeldende lovgivningen og firmaets retningslinjer.  Ved sletting av personopplysninger krever vi at de ansatte benytter sikkerhetsmetoder som sørger for at personopplysningene verken kan leses eller benyttes (slik som makulering eller avmagnetisering)


8. Ansvar og samsvar

Vi har et globalt personvernprogram for å sikre samsvar med disse personvernprinsippene.  For mer informasjon om vårt globale personvernprogram, eller for å ta opp eventuelle spørsmål eller bekymringer, kan du ta kontakt med:

Direktør for globalt samsvar: Compliance@strongtie.com