Byggbeslag - tekniske noter

Hvordan brukes hjemmesiden?

Forbindelser med beslag
Valg av beslag i en treforbindelse avhenger av forbindelsens geometri, størrelse og retning av kraftpåvirkningen, montasjemulighet, krav til korrosjonsbeskyttelse og utseende.

Den mest effektive kraftoverføringen oppnås ved skivevirkning i beslag­ene, kontakttrykk mellem tredelene og tverrlast på forbindelses­midlene. I praksis forekommer ofte bøyningspåvirkning av beslagets plater og uttrekkspåvirkning av forbindelsesmidlene. Eventuelt påvirkes forbindelsesmidlene samtidigt aksialt og på tvers.


Produktinformasjon
For de fleste produkter/produktgrupper angis to tabeller: En geometritabell og en bæreevnetabell. I geometritabellen angis, utover geometrien, produktets artikkelnummer, samt Tun/DB nr. og NOB nr.

CE-merking, felles standarder og Europeiske Tekniske Vurderinger (ETA = European Technical Assesment)
De fleste av våre beslag og forbindelsesmidler er CE-merket. CE-merkingen har bakgrunn i enten en europeisk felles standard (EN) eller en Europeisk Teknisk Vurdering (ETA).
Ved beskrivelsen av de enkelte produktene, er det angitt nummeret på den ETA eller EN, som produktet er omfattet av. ETA-enes fulle ordlyd kan lastes ned fra www.strongtie.no.

Bæreevner

Bæreevnetabeller

I bæreevnetabellene angis karakteristisk bæreevne (Rk) for én eller to utspikringer av beslaget. Alle bæreevnene er angitt i kN, der 1 kN tilsvarer 100 kg. Kraftretning (F) og utspikring er illustrert ved de enkelte tabellene. Hvis det ikke er en beskrivelse eller illustrasjon av utspikringen, skal det spiker i alle hullene i beslaget.


I de fleste tabellene er CNA kamspiker angitt som forbindelsesmiddel. CSA beslagskruer kan også brukes med samme plassering og antall. Fordi CSA beslagskruer har større uttrekksstyrke per lengdeenhet enn CNA kamspiker, og minst samme tverrbæreevne, kan CNA kamspiker erstattes med CSA beslagskruer i henhold til tabell 1.
 

Tabell 1:

CNA kamspiker Kan erstattes av CSA beslagskrue
4,0x35 5,0x35
4,0x40
4,0x50
5,0x40
4,0x60
4,0x75 5,0x50
4,0x100
3,1x40 4,0x30

I de få tabellene der det er angitt bæreevne for beslag med CSA beslagskruer som forbindelsesmiddel, kan ikke disse umiddelbart endres til CNA kamspiker uten tap av bæreevne.

I tabellene angis bæreevne per skjøt i anvendelsesklasse 1 og 2, med mindre noe annet er beskrevet.

Følgende generelle krav ved alle skjøter skal overholdes:

Fd ≤ Rd

Fd er den regningsmessige kraften som skjøten påføres
Rd er skjøtens regningsmessige motstandsevne (bæreevne).

Alle bæreevner angis med en karakteristisk verdi. Hvis ikke annet er beskrevet i det aktuelle kapittelet, bestemmes den regningsmessige bæreevnen som:

Ri,d = kmod x (Rk / γM)

der Rk er den karakteristiske verdien for bæreevnen = tabellverdien.

γM = 1,35 er partialkoeffisienten for treforbindelser.

kmod er en modifikasjonsfaktor, som tar hensyn til lastvarighetens og fuktinnholdets påvirkning. For konstruksjonsvirke, limtre og LVL i anvendelsesklasse 1 og 2, fremgår kmod av følgende tabell 2:
For anvendelsesklasse 3 og andre materialer henvises til EN1995, Eurocode 5.

Tabell 2:

Lastgruppe Last type Varighet Modifikasjonsfaktor, kmod
Anvendelsesklasse 1 & 2 Anvendelsesklasse 3
Permanent last Egenvekt = bygning > 10 år 0,6 0,5
Langtidslast Lager 0,5 – 10 år 0,7 0,55
Mellomlang last Nyttelast = personlast (snø) 1 uge – 0,5 år 0,8 0,65
Korttidslast Snø < 1 uge 0,9 0,7
Øyeblikkelig last Vind - 1,1 0,9


I noen bæreevnetabeller er det angitt en ”trekolonne” og en ”stål­kolonne”. Regningsmessig verdi av tabellverdiene Ri,k i ”trekolonnen” bestemmes som beskrevet ovenfor. Regningsmessig verdi av tabellverdiene Ri,k i ”stålkolonnen” bestemmes som:


Ri,d = Ri,k / γM

der γM = 1,35 er partialkoeffisienten for treforbindelser – selv om det er stålet som er bestemmende for bæreevnen.

I de tilfeller der det er beskrevet en verdi både i ”trekolonnen” og ”stål­kolonnen”, er den resulterende regningsmessige bæreevnen den minste av de beregnede regningsmessige bæreevnene.

Tester er utført i sertifiserte laboratorier, i henhold til gjeldende relevante europeiske standarder for testing av mekaniske forbindelsesmidler til trekonstruksjoner.

Bæreevner av beslagforbindelser, som er omfattet av en felles standard bestemt ved beregning.
Beregninger er utført på grunnlag av følgende Eurocoder, med tilhørende Danske beskrivelser:
EN 1992-1 Betongkonstruksjoner + DK NA:2007
EN 1993-1 Stålkonstruksjoner + DK NA:2007
EN 1995-1 Trekonstruksjoner + DK NA:2007
EN 1999-1 Aluminiumskonstruksjoner + DK NA:2007
Laster skal bestemmes i henhold til.:
EN1990: Prosjekteringsgrunnlag for bærende konstruksjoner + DK NA: 2007
EN1990-1: Last på bærende konstruksjoner + DK NA 2007

Grunnlag for bæreevneverdier
Alle bæreevneangivelser vi beskriver, forutsetter bruk av Simpson Strong-Tie® byggbeslag og CNA kamspiker eller CSA beslagskruer. De angitte bæreevnene er bare gjeldende (med mindre annet er angitt) ved bruk av Simpson Strong-Tie®s produkter, og kun når de brukes sammen.

Bæreevnene av beslagforbindelser, som er omfattet av en Europeisk Teknisk Vurdering, er bestemt ut fra en av følgende metoder, som er beskrevet i ETAG015; ”Guideline for European Technical Approval of three-dimensional nailing plates”:

 • Testing alene
 • Beregning kalibrert til testresultater
 • Beregning alene


Plassering av CNA kamspiker og CSA beslagskruer i beslag
For å bevare treets og spikernes fulle styrke og unngå svekkelse i form av sprekker i treet, stilles det krav til minimumsavstander mellom spiker innbyrdes og til kant/ende av treemnet. Disse minimumsavstandene for en tre/treskjøt fremgår av tabell 8.2 i Eurocode 5. For en skjøt med beslag, kan innbyrdes avstander fra tabellen reduseres med faktoren 0,7. Minimumsavstander for 4 mm CNA kamspiker gjelder også for 5 mm CSA beslagskruer.
Angitte utspikringer i bæreevnetabellene, overholder ikke i alle tilfeller ovennevnte krav til minimumsavstander, men i så fall dokumenterer tester bæreevneverdiene.

I forbindelser med beslag på begge sider av en tredel, der det brukes CNA kamspiker med maksimal diameter på 4 mm, og der spikerne teoretisk ligger i samme linje, er overlapping av spikerne tillatt hvis det er minst 3 ganger spikerdiameteren fra spikerspiss til motstående treside. Det betyr at kamspiker CNA4,0x35 kan brukes til hullplateskjøter i 48 mm tykke materialer.

Splitting
I forbindelser der en last opptrer under en vinkel med fibrene i tre­delen, kan tverrtrekksspenninger i treet gi anledning til splitting.
Den karakteristiske bæreevnen, som er angitt i bæreevnetabellene, er bestemt uten å ta hensyn til splitting. Det skal derfor i disse tilfellene gjøres en undersøkelse i henhold til Eurocode 5, ettersom en splitting kan være bestemmende for bæreevnen til forbindelsen.

Materialer og anvendelsesklasser

I Eurocode 5, tabell 4.1, er det stilt krav til korrosjonsbeskyttelse av både beslag og forbindelsesmidler.
Krav til korrosjonsbeskyttelse avhenger av i hvilken anvendelses­klasse beslag og forbindelsesmidler brukes. Anvendelsesklasse 1, 2 og 3 er definert i Eurocode 5, og i tabell 3 er det angitt eksempler på konstruksjoner i anvendelsesklassene.
I tabellen er det angitt et symbol, som viser hvilken anvendelsesklasse beslag og forbindelsesmidler maksimalt kan brukes i uten ytterligere korrosjonsbeskyttelse.

Tabell 3:

Anvendelsesklasse Eksempler på konstruksjoner Symbol
Anvendelsesklasse 1
 • Konstruksjoner i oppvarmede bygninger, der det ikke blir en oppfukting av luften, for eksempel boliger, kontorer og forretninger
1
Anvendelsesklasse 2
 • Konstruksjoner i ventilerte, ikke-permanent oppvarmede bygninger, for eksempel fritidshus, uoppvarmede garasjer og lagerbygninger
 • Ventilerte konstruksjoner beskyttet mot nedbør, for eksempel ventilerte takkonstruksjoner
2
Anvendelsesklasse 3
 • Konstruksjoner i fuktige rom 
 • Konstruksjoner utsatt for nedbør eller vann for øvrig
 • Underlag for takbelegg
3


Ovenstående gjelder ved bruk av beslag og forbindelsesmidler sammen med ubehandlet tre.
Ved bruk sammen med impregnert tre i fuktig miljø, er korrosjonsfaren større. Det anbefales derfor å bruke rustfrie beslag og forbindelsesmidler.
Ved prosjektering av beslag til sterkt korrosive miljøer, for eksempel svømmehaller og salthaller, anbefales det å kontakt med Simpson Strong-Tie®.

Materialer
Tre
Med mindre annet er angitt, er de oppgitte karakteristiske bæreevnene basert på bruk av konstruksjonsvirke med karakterisktisk densi­tet ρk = 350 kg/m3 (tilsvarende styrkeklasse C24 i henhold til EN338).
Når det brukes nåletre fra Nord- og Nordøsteuropa anses det for forsvarlig, ved beregning av forbindelsesmidlers bæreevne, å sette den karakteristiske densiteten av nåletre i klassene C14 og C18 til ρk = 350 kg/m3. (Treinformasjon: Eurocode 5. Beregning av forbindelser).
For tre av annen opprinnelse og trebaserte materialer med en lavere karakteristisk densitet enn 350 kg/m3, skal de angitte karakteristiske bæreevnene reduseres med en kdens faktor:

kdens = ρk / 350

Der ρk er den karakteristiske densiteten av materialet i kg/m3.
Tre­delene kan være konstruksjonsvirke, limtre eller trebasert materiale med en karakteristisk densitet fra 290 kg/m3 til 420 kg/m3.

Følgende materialer kan derfor brukes:

 • Konstruksjonsvirke, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/EN14081
 • Limte tredeler, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/EN14081
 • Limtre, styrkeklasse GL24c eller bedre iht. EN1194/EN14080
 • Massive treplater iht. EN13353
 • LVL (Laminated Veneer Lumber) iht. EN14374
 • Laminated Strand Lumber f.eks. Parallam og Timber Strand
 • Kryssfinér iht. EN636
 • OSB (Oriented Strand Board) iht. EN300
 • I-bjelker (EWP): Se spesifikasjoner hos forhandler


Dog skal kun følgende materialer brukes, hvis beslagene monteres med festesmidler i endetre:

 • Konstruksjonsvirke, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/EN14081
 • Limtre, styrkeklasse GL24c eller bedre iht. EN1194/EN14080
 • Massive treplater iht. EN13353


Beslag og mellomlegg
I den generelle informasjonen for beslag og mellomlegg er materialkvaliteten angitt. De mest brukte materialene er angitt i Tabell 4.

Beslag laget av varmforsinket stålplate
De fleste beslag lages av varmforsinket stål S250GD + Z275. Stålmaterialet leveres varmforsinket fra stålverk med sinklagstykkelse på typisk cirka 20 μm.
 

Tabell 4:

Betegnelse Standard
S250GD EN 10346:2009
S235JR EN 10025:2004
S350GD EN 10346:2009
S550GD EN 10346:2009
S355JO EN 10025:2004
S220JR EN 10025:2004
B550BR+AC EN 10080:2006
DX51D EN 10346:2009
HC 340LA EN 10268:2009
Rustfritt stål 1.4404 EN 10088:2006
Aluminium EN AW-6082 T6 EN 755:2008


Beslag laget av stålplate, som etterfølgende varmforsinkes
Disse beslagene lages som regel av S235JR. Beslagene varm­forsinkes etter bearbeiding, i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 μm.

Beslag laget av rustfritt stål
En del beslag kan lages av rustfritt stål.
Den mest brukte typen rustfritt stål er 1.4401/1.4404, tilsvarende AISI 316(L) (rustfritt og syrefast). Dessuten kan det også brukes 1.4521 (rustfritt og syrefast). Som noe nytt tilbys også beslag i rustfritt stål 1.4301, tilsvarende AISI 304 og type 1.4509. Disse rustfrie typene er ikke syrefaste.

Beslag laget av aluminium
Beslag lages av aluminium EN AW-6082 T6.

Festemidler
Vi tilbyr et bredt utvalg av festemidler. CNA kamspiker, CSA beslagskruer, samt dorer, brukes i beslag til bærende trekonstruksjoner.

CNA kamspiker
CNA kamspiker brukes til innfesting av beslag. Kamspikerne er beskrevet i ETA-04/0013. I standard utførelse er de el-forsinket Fe/Zn12C i henhold til EN/ISO2081.
Størrelsene CNA4,0x40/50/60 leveres også i rustfritt stål 1.4401 (rustfri og syrefast). Størrelsen CNA4,0x40 leveres også varmforsinket, med en sinklagstykkelse på typisk 50 μm.

CSA beslagskruer
CSA beslagskruer brukes til innfesting av beslag. Beslagskruene er beskrevet i ETA-04/0013. I standard utførelse er de el-forsinket Fe/Zn12C i henhold til EN/ISO 2081.
Størrelsene CSA5,0x25, CSA5,0x35 og CSA5,0x40 leveres også i rustfritt stål, dog vil vi gjøre oppmerksom på at bæreevnen for rustfrie skruer er redusert i forhold til el-forsinkede skruer.

Betong
Den forutsatte betongkvaliteten brukt i beregningene av bæreevnene, er angitt i hvert kapittels generelle informasjon, der dette er aktuelt. Betegnelsen bolt eller ankerbolt er brukt ved diverse beslag satt fast­­ i betong. Med dette menes relevante festemidler med dokumenterte bæreevner, som for eksempel ekspansjonsbolter, klebeankere eller gjengestenger.

Produktansvar

Ansvarsavgrensning

Produktansvar
Simpson Strong-Tie® garanterer at våre produkter er fri for fabrikasjons- og materialfeil, samt at produktene kan brukes til deres tiltenkte for­mål, i overensstemmelse med anvisningene i vår katalog.

Simpson Strong-Tie® står inne for produktenes oppgitte bæreevner, såfremt skjøtene er dimensjonert, utført og vedlikeholdt i hen­hold til anvisningene i vår katalog.

Angitte bæreevner er kun gjeldende for Simpson Strong-Tie®-produk­ter, og kan ikke brukes til utvelgelse eller bæreevneanvisning for produkter fra andre leverandører. De angitte bæreevnene er kun gjeldende for den lokale skjøten, og kjøper er således ansvarlig for bæreevne og stabilitet av den øvrige konstruksjonen. I tilfelle av feil­montasje eller bruk av uoriginale festemidler, påtar ikke Simpson Strong-Tie® seg noe ansvar.

Det tas forbehold for trykkfeil og endringer i produktutforming eller produktsortiment. Simpson Strong-Tie®s hjemmeside, www.strongtie.no, vil inneholde gjeldende og eventuelt oppdaterte bæreevner.

Simpson Strong-Tie® har produktansvar i overens­stem­melse med den til enhver tid gjeldende lov om produktansvar. I de tilfellene intet annet følger av ufravikelige rettsregler, kan ikke Simpson Strong-Tie® pålegges ytterligere produktansvar. Simpson Strong-Tie® kan under ingen omstendighet gjøres ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste, tidstap, avansetap, følgeskader eller andre indirekte tap.

Simpson Strong-Tie® er ikke ansvarlig for skader voldet av det leverte, herunder skade på fast eiendom eller løsøre, som oppstår mens det leverte er i kjøpers besittelse, med mindre skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet begått av Simpson Strong-Tie®, eller andre som Simpson Strong-Tie® har ansvaret for. Simpson Strong-Tie® er på samme måte heller ikke ansvarlig for skade på produkter som er fremstilt av kjøper, eller på produkter der disse inngår.

Simpson Strong-Tie®s produktansvar er i ethvert henseende begrenset i henhold til ”Simpson Strong-Tie® A/S sine vanlige SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER”, som er tilgjengelige på www.strongtie.no.
Kjøper er forpliktet til skriftlig å meddele Simpson Strong-Tie® at det er oppstått en skade forårsaket av det leverte, eller at det er fare for at det vil oppstå en slik skade. Dette skal uten uten ugrunnet opphold gjøres med en gang kjøper blir kjent med at det er oppstått, eller med en gang en tredjemann påstår det. Det å melde fra om dette til Simpson Strong-Tie®, fritar ikke kjøper fra å gjøre nødvendige foranstaltninger for å avverge eller begrense eventuelle skader.


Kjøper er pliktig til å la seg saksøke ved samme instans som behandler en eventuell produktansvarssak mot Simpson Strong-Tie®. I den grad Simpson Strong-Tie® måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde Simpson Strong-Tie® skadesløs i samme omfang som Simpson Strong-Tie®s ansvar er begrenset etter det ovenfor anførte. Kjøper er forpliktet til å tegne produktansvarsforsikring som omfatter ethvert produktansvar som måtte bli gjort gjeldende mot kjøper.

Ansvar for mangler
Simpson Strong-Tie®s ansvar for mangler ved byggematerialer leve­rt i Norge, opphører 5 år etter avlevering av det bygget der leveransen inngår, dog senest 6 år etter leveringen av byggematerialet til kjøper.
Hvis en reklamasjon fremsettes for sent, men Simpson Strong-Tie® likevel innlater seg på realitetsdrøftelser med kjøper i anledning av den fremsatte reklamasjonen, skjer dette uten at Simpson Strong-Tie® dermed samtidig gir avkall på eventuelt senere å gjøre gjeldende at reklamasjonen er fremsatt for sent.

Hvis et produkt er heftet med vesentlige feil eller mangler, er Simpson Strong-Tie® forpliktet og berettiget til – etter eget valg – å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller å utstede en kreditnota på kjøpsprisen mot samtidig tilbakelevering av det gjeldende produktet. Simpson Strong-Tie® har utover dette intet ansvar for mangler, og kjøper kan således ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende.

Simpson Strong-Tie® hefter ikke under noen omstendigheter, verken ved mangler eller forsinkelse, og uansett eventuell grov uaktsomhet, for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap eller følgeskader.

Simpson Strong-Tie®s ansvar for mangler er i ethvert henseende maksimert til kjøpsprisen for det mangelfulle produktet.

I tilfelle av søksmål, avgjøres disse i henhold til norsk rettspraksis.